MVO

 

De begrippen MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)  en duurzaamheid worden veelvuldig door elkaar gebruikt alsof ze synoniem zijn. Hoewel ze veel met elkaar te maken hebben is dat geenszins het geval. Duurzaamheid heeft primair te maken met producten, diensten, energie en dergelijke, het doel is altijd om op korte en lange termijn de milieubelasting te neutraliseren. MVO is echter een veel breder begrip.

MVO betekent dat organisaties naast het streven naar winst (Profit) ook rekening houden met het effect van hun activiteiten op het milieu (Planet) en oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten de organisatie (People). Het gaat kortom om het vinden van de balans tussen People, Planet en Profit. In de huidige samenleving en het bedrijfsleven speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een steeds belangrijkere rol. De economische recessie heeft dit niet weggenomen maar eerder versterkt. Klanten, leveranciers en maatschappij stellen steeds nadrukkelijker MVO-eisen aan producten en diensten. Ook verlangen zij transparante en eerlijke informatie.

ISO 26000 is een richtlijn (geen certificaat dus) voor het implementeren van MVO in een organisatie. De richtlijn gaat hierin uit van 7 MVO-principes en 7 MVO-kernonderwerpen. De principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende principes:

 • Accountability – Een organisatie moet verantwoordelijkheid nemen én afleggen voor de impact die de organisatie heeft op het milieu en de maatschappij.
 • Transparantie – Een organisatie moet openheid geven over activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij, met name aan diegenen die beïnvloed worden door de organisatie.
 • Ethisch gedrag – Het gedrag in de organisatie en in omgang met anderen dient ten alle tijden eerlijk, integer en op gelijkheid gebaseerd te zijn waarbij respect voor mensen, dieren, het milieu en de belangen van stakeholders essentieel is.
 • Respect voor belangen van stakeholders – Een organisatie dient de belangen van stakeholders te respecteren, in overweging te nemen en erop te reageren. Naast de eigenaren, leden en/of moederorganisatie zijn er andere individuen of groepen betrokken bij de organisatie deze worden stakeholders genoemd.
 • Respect voor de wet – Alle organisaties dienen de wet te respecteren en te accepteren als bindend.
 • Respect voor internationale gedragsnormen – Met name in landen waar nationale wetgeving weinig bescherming biedt op sociaal en milieugebied, dient een organisatie ernaar te streven de internationale gedragsnormen te respecteren. Samenwerking met of betrokkenheid bij organisaties die die dat niet doen dient vermeden te worden.
 • Respect voor mensenrechten – Een organisatie dient de mensenrechten te respecteren en daarbij het grote belang en de universele toepassing van mensenrechten te erkennen. Indien de rechten van de mens niet beschermd worden, dienen organisaties stappen te nemen die wel te respecteren en geen misbruik te maken van de situatie.
MVO-kernthema’s
Naast de MVO-principes, benoemt ISO 26000 7 MVO-kernthema’s die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Deze kernthema’s zijn onderverdeeld in 36 subthema’s, de zogeheten MVO-issues. Organisaties moeten zelf bepalen of  en in hoeverre een bepaald MVO-issue relevant is, maar ze moeten in ieder geval iets doen met elk van de 7 kernonderwerpen. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema’s.

 • Bestuur van de organisatie
 • Mensenrechten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Milieu
 • Eerlijk zakendoen
 • Consumentenaangelegenheden
 • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap